Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Webnode si je vedomá, že jej zákazníci, návštevníci, užívatelia a ostatní, ktorí používajú www.webnode.sk alebo iné webové stránky nami (“Webnode AG”) vlastnené a/alebo prevádzkované, si cenia svoje súkromie. Sekcia “Pravidlá ochrany súkromia” podrobne popisuje dôležité informácie týkajúce sa použitia a sprístupnenia údajov o užívateľovi získaných z Webnode stránok. Pravidlá ochrany súkromia Vám majú pomôcť urobiť fundované rozhodnutie o tom, či používať alebo pokračovať v používaní stránok Webnode.

Tieto Pravidlá ochrany súkromia sú súčasťou Všeobecných podmienok a spadajú pod Webnode Podmienky poskytovania služieb (PPS). Vaše používanie Webnode stránok, spolu so všetkými osobnými údajmi, ktoré poskytnete na našich stránkach, podliehajú týmto Pravidlám ochrany súkromia, ako aj Našim Podmienkám poskytovania služieb.

Vezmite, prosím, na vedomie, že akýkoľvek obrázok, video alebo akýkoľvek iný typ obsahu publikovaný užívateľmi na Webnode stránkach, sa stane obsahom verejným, a preto nie je viac považovaný za “osobne identifikovateľnú informáciu” (t.j. informáciu, ktorá priamo určuje identitu užívateľa), a teda nie je predmetom týchto Pravidiel ochrany súkromia.

Aké informácie Webnode zaznamenáva?

Po dokončení registrácie, platby za produkt alebo službu a zakaždým, keď navštívite akúkoľvek Webnode stránku alebo sa prihlásite k svojmu účtu, zhromažďujeme určité typy informácií. Tieto sú bližšie popísané v nasledujúcich odsekoch.

Informácie poskytnuté užívateľom: osobne identifikovateľné informácie (napr. meno a e-mailová adresa), ktoré poskytnete Webnode pri registrácii služby do Webnode, alebo ak vykonávate rôzne aktivity na Webnode stránkach, napr. vkladanie obrázkov a titulkov, nahrávanie videí, publikovanie príspevkov v Našich fórach.

Cookies: Pri návšteve stránok Webnode, môžeme do Vášho počítača odoslať jeden alebo viac súborov cookies (malý textový súbor obsahujúci reťazec alfanumerických znakov), ktoré jednoznačne identifikujú Váš prehliadač. Používame tak dočasné (session), ako trvalé (persistent) cookies. Trvalý súbor cookies zostáva na Vašom pevnom disku po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookies môžu byť použité Vašim prehliadačom pri ďalších návštevách stránok. Tento typ cookies je možné odstrániť pomocou krokov z Nápovedy Vášho prehliadača. Session cookie je dočasný súbor, ktorý zmizne po zatvorení prehliadača. Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky cookies, alebo obmedziť, kedy je súbor cookie odoslaný. Avšak, niektoré funkcie Webnode stránok nemusia správne fungovať, ak je možnosť „prijať cookies” vypnutá.

Logovacie súbory: Informácie o prístupe sú automaticky nahlásené Vašim prehliadačom pri každom zobrazení web stránky. Pri registrácii alebo zobrazení Webnode stránok Naše servery automaticky zaznamenávajú určité informácie, ktoré Váš prehliadač odosiela pri každej Vašej návšteve internetovej stránky. Tieto logovacie súbory môžu obsahovať informácie ako Vašu webovú požiadavku, IP adresu, typ a jazyk prehliadača, výstupové stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, cieľové stránky (landing pages), prezreté stránky a ich poradie, množstvo času stráveného na jednotlivých stránkach, dátum a čas vašej požiadavky a jeden alebo viac súborov cookie, ktoré jednoznačne identifikujú Váš prehliadač.

Spôsob použitia týchto informácií

V prípade, že nám poskytnete osobné informácie prostredíctvom Webnode stránok, používame Vaše osobné údaje na prevádzku, údržbu a zaistenie fungovania Webnode stránok.

Všetky osobné informácie alebo obsah, ktorý dobrovoľne zverejnite online (v diskusných fórach, v sekcii správ a na blogoch, vo Vašom verejnom profile, atď.) sa stávajú verejne prístupné a môžu byť zozbierané a použité ostatnými užívateľmi. Všetky obrázky, titulky, videá alebo iný obsah, ktorý odošlete na Webnode stránky, môžu byť šírené prostredníctvom Internetu a ďalších mediálnych kanálov a môžu byť dostupné širokej verejnosti.

Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na administratívne a iné ako marketingové účely (napr. na zaslanie upozornenia o významných zmenách týkajúcich sa Webnode stránok alebo za účelom zlepšovania služieb zákazníkom). Na zlepšenie kvality a vzhľadu Webnode stránok, ako aj na ich propagáciu, tvorbu nových nástrojov a funkcií, zlepšenie funkčnosti a služieb zbieraním, sledovaním a analýzou užívateľských preferencií a trendov, používame ako Vaše osobne identifikovateľné údaje, tak niektorý z osobne neidentifikovateľných údajov (napr. anonymné užívateľské údaje, cookies, IP adresy, typ prehliadača, clickstream dáta, atď.).

Cookies a informácie z logovacích súborov používame na: (a) zapamätanie informácií, aby ste ich nemuseli znovu zadávať počas Vašej návštevy alebo pri ďalšej návšteve Webnode stránok; (b) poskytnutie užívateľského, osobného obsahu a informácií; (c) sledovanie efektívnosti Našich marketingových kampaní; (d) sledovanie zhromaždených ukazovateľov akými sú napr. celkový počet návštev a množstvo prenesených dát; (e) sledovanie Vašho prihlásenia, odoslaných informácií a umiestnenia v tombolách a súťažiach; (f) diagnózu a odstránenie technických problémov nahlásených našimi užívateľmi alebo technikmi, súvisiacich s IP adresami riadenými určitou webovou spoločnosťou alebou poskytovateľom internetových služieb; a (g) sprístupnenie Vašich informácií po prihlásení.

V akých prípadoch Webnode poskytne informácie

Osobne identifikovateľné a neidentifikovateľné informácie poskytujeme Našim dcérskym spoločnostiam za účelom ich spracovania v Našom zastúpení. Požadujeme, aby súhlasili s ich spracovaním v súlade s Našimi Pravidlami ochrany súkromia a vynakladáme primerané úsilie na obmedzenie využitia týchto informácií, ako aj na použitie vhodných bezpečnostných opatrení.

Osobne identifikovateľné a neidentifikovateľné údaje môžeme poskytnúť v prípade, že to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takýto postup je nevyhnutný na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi štátu (ako je autorský zákon EU), alebo na základe súdneho príkazu, predvolania alebo príkazu na domovú prehliadku.

Zdieľanie informácií môže byť nevyhnutné za účelom prešetrenia, predchádzania alebo zakročenia v prípade podozrenia alebo vykonávania protiprávnej činnosti, vrátane, ale nie výhradne, podvodu, možného ohrozenia verejnej bezpečnosti alebo kohokoľvek fyzickej bezpečnosti, porušenia Našich Podmienok poskytovania služieb a inej, zákonom nepovolenej, činnosti.

Webnode si vyhradzuje právo na uchovanie a prípadné poskytnutie osobných údajov, v prípade, že je to nevyhnutné na presadzovanie Našich Podmienok poskytovania služieb, na prijatie preventívnych opatrení v súvislosti s právnou zodpovednosťou, na preverenie a Našu obranu proti nárokom a obvineniam tretích strán, na pomoc štátnym dozorným orgánom, na ochranu bezpečnosti a bezúhonnosti Našich stránok, produktov a služieb a na uplatnenie či ochranu práv a majetku Webnode, Našich zamestnancov, užívateľov alebo tretích strán.

Vaše možnosti

Môžete, samozrejme, odmietnuť poskytnúť osobné údaje prostredníctvom stránok Webnode. V tomto prípade však spoločnosť Webnode nemusí byť schopná poskytnúť Vám niektoré svoje služby. Vaše osobné údaje a nastavenia e-mailu v profile môžete aktualizovať alebo upraviť kedykoľvek na stránke profilu Vášho účtu. Vezmite, prosím, na vedomie, že mediálne súbory nahraté užívateľmi na Webnode stránky nemožno odstrániť a zostávajú predmetom Našich Podmienok poskytovanie služieb.

Na ochranu Vášho súkromia a bezpečia podnikáme primerané kroky (ako je vyžadovanie jedinečného hesla) na overenie Vašej identity pred sprístupnením Vášho profilu alebo povolením na vykonanie úprav. Za všetkých okolností ste zodpovedný za zachovanie dôvernosti Vášho jedinečného hesla a informácií o účte.

Náš zaväzok ohľadom zabezpečenia dát

Webnode používa komerčne primerané fyzické, manažérske a technické záruky na zachovanie integrity a bezpečnosti Vašich osobných údajov. Nemôžeme však zaručiť bezpečnosť všetkých informácií, ktoré poskytnete Webnode, a teda robíte tak na vlastné riziko. Akonáhle obdržíme informácie, ktoré ste odoslali, Webnode vynaloží komerčne primerané úsilie na zaistenie bezpečnosti Našich systémov. Uvedomte si však, že to nie je záruka, že sa tieto informácie nepodarí sprístupniť, zverejniť, zmeniť alebo zničiť porušením niektorého z Našich fyzických, technických či manažérskych opatrení.

Ak sa spoločnosť Webnode dozvie o porušení bezpečnostných systémov, môžeme sa pokúsiť Vás informovať elektronickou cestou, aby ste mohli podstúpiť náležité ochranné opatrenia. Webnode rovnako môže uverejniť oznámenie o narušení bezpečnosti na Našich stránkach. V prípade, že si želáte získať zadarmo písomné oznámenie o narušení bezpečnosti (alebo zrušiť potvrdenie o prijatí oznámenia v elektronickej podobe), mali by ste informovať Našu zákaznícku podporu.

Zmeny a aktualizácie Pravidiel ochrany súkromia

Tieto Pravidlá ochrany súkromia môžu byť pravidelne revidované, čo sa zobrazí v nižšie uvedenom dátume "Posledné úpravy". Prosím, navštívte znova túto stránku, aby ste boli oboznamený s akýmikoľvek zmenami. Všeobecne platí, že Vaše osobné údaje používame len spôsobom opísaným v Pravidlách ochrany súkromia platných v čase, keď sme Vami poskytnuté osobné údaje obdržali. Pretrvávajúcim používaním Webnode stránok vyjadrujete svoj súhlas s týmito Pravidlami ochrany súkromia a akoukoľvek budúcou revíziou.

Spätná väzba

Prosím, kontaktujte Webnode s prípadnými otázkami alebo pripomienkami k týmto Pravidlám ochrany súkromia alebo Webnode stránkam e-mailom na: podpora@webnode.sk